ธอส. ออกมาตรการ แก้ หนี้สิน ตำรวจ 4 พันล้าน

ธอส. ออกมาตรการ แก้ หนี้สิน ตำรวจ 4 พันล้าน

ธอส. ออก 4 มาตรการ แก้ปัญหา หนี้สิน ตำรวจ 4,000 ล้านบาท พร้อมเปิดลงทะเบียนผ่าน Application : GHB ALL มกราคม 2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส. ) ได้ทำการร่วมลงนามกับทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการจัดการแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการ ตำรวจ และลูกจ้างประจำ ที่มีอยู่ประมาณ 4 พันล้านบาท โดยจะเป็นการดำเนินการช่วยเหลือผ่านแนวทางที่ทางธนาคารได้พิจารณาไว้ด้วย 4 มาตรการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงนามข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย 

“ความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ พร้อมออก 4 มาตรการ ดูแลลูกหนี้ที่มีปัญหาในการผ่อนชำระ รวมถึงมีสถานะทางกฎหมายประมาณ 4,000 ล้านบาท

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL ในเดือนมกราคม 2564

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ร่วมกับ พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีปัญหาหนี้สิน และป้องกันการมีภาระหนี้สินเพิ่มจนเกินกำลังความสามารถในการชำระหนี้ผ่านแนวทางต่าง ๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตดีขึ้น

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับข้าราชการตำรวจ ด้านสวัสดิการกำลังพล คือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจ

โดย ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ธอส. มีลูกค้าของธนาคารที่ใช้สิทธิสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 39,493 บัญชี เงินต้นคงเหลือประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาในการผ่อนชำระ รวมถึงมีสถานะทางกฎหมายประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่ง ธอส. พร้อมสนับสนุนความร่วมมือกับ สตช. พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าใน 4 ด้าน ประกอบด้วย

การปรับโครงสร้างหนี้ 

การลดดอกเบี้ย

การขยายเวลาชำระหนี้

การผ่อนปรนการชำระหนี้

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL ในเดือนมกราคม 2564

ทั้งนี้ พิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดหรือติดต่อข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ : www.ghbank.co.th หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage – ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธ.ก.ส. คืน เงินดอกเบี้ย กว่า 3 พันล้าน เป็น ของขวัญ แก่ เกษตรกร

ธ.ก.ส. ส่งมอบ ของขวัญ ปีใหม่ 2564 แก่ เกษตรกร ผ่านโครงการชำระดีมีคืนและโครงการลดภาระหนี้ เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินของเกษตรกรจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทันทีที่ชำระหนี้เกษตรกรจะได้รับ เงินดอกเบี้ย คืนร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง และกรณีสถาบันเกษตรกรได้รับเงินคืนร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง วางเป้าคืนเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกรจำนวนกว่า 3,000 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มี.ค. 64

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร ทั้งการขยายระยะเวลาชำระหนี้ลดดอกเบี้ย รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน

เพื่อช่วยผ่อนคลายภาระด้านหนี้สินและค่าใช้จ่ายของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี รวมถึงการช่วยเหลือลูกค้าที่ยังคงมีหนี้อันเป็นภาระหนักได้ลดความกังวล สามารถมีเงินกลับคืนเข้าสู่กระเป๋า เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ธ.ก.ส. จึงได้ออกมาตรการ ดังนี้

โครงการชำระดีมีคืน สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้เป็นหนี้ปกติ และไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือน ซึ่งต้องมีหนี้คงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล เมื่อชำระจะได้รับคืนดอกเบี้ยโดยการโอนคืนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าในวันถัดไปหลังจากวันที่ชำระหนี้

กรณีเป็นเกษตรกร และบุคคล จะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน รายละ 5,000 บาท

กรณีกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกินรายละ 50,000 บาท วงเงินงบประมาณ 3,000 ล้านบาท

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า